Vi ser en snabb ökning av digitalisering inom hälso- och sjukvårdsbranschen idag. Befintliga hälsotjänster behöver hänga med i den digitala omvandlingen och nya aktörer passar på att arbeta fram digitala lösningar. Dessutom jobbar många organisationer med att hitta sätt att ta fram en Zero Trust-säkerhetsmodell – det vill säga, en strategi där tillit bygger på verifiering och inte på antaganden.

Detta ökar efterfrågan på lösningar för identitetshantering och åtkomstkontroll (IAM) inom hälso- och sjukvården.

IAM innebär utmaningar för nästan alla branscher, men i synnerhet inom hälsosektorn. Dessa utmaningar behöver man hantera när man försöker tillämpa en Zero Trust-strategi, framför allt vad gäller säkerhet, regelefterlevnad, användarupplevelse och operativ effektivitet. Vi ska ta en titt på hur särskilda IAM-funktioner underlättar för hälso- och sjukvårdsorganisationer i vart och ett av dessa huvudsakliga områden.

 

Säkerhet

Säkerhet är en viktig faktor inom alla digitala tjänster, och extra viktig inom e-hälsa eftersom den branschen ofta utgör en måltavla för illasinnade aktörer. Den här Trustwave-rapporten visar att data från hälso- och sjukvården är den mest värdefulla informationen på den svarta marknaden. Varje journal värderas upp till 250 USD, jämfört med 5,40 USD för den näst högst värderade typen av information.

I ett uppmärksammat fall i Finland utsattes en privat psykoterapimottagning för ett dataintrång. En betydande mängd känsliga klientuppgifter stals som gärningspersonerna hotade offren med att läcka om de inte betalade en lösensumma. Med en stundande rättegång hålls företagets vd och styrelse personligt ansvariga för tiotals miljoner i skadestånd – pengar som tyvärr aldrig kan ge tillbaka patienternas integritet.

Vad kan man då göra för att undvika dataintrång? Eftersom 80 % av alla säkerhetsintrång orsakas av svaga eller stulna lösenord, är det viktigt att vårdsystem inte bara använder lösenord för åtkomst till hälso- och sjukvårdsrelaterade system. IAM erbjuder alternativ till lösenord (bland annat biometrik och ID-leverantörer), vilket innebär en konsekvent identitetsverifiering och starkare autentisering som bidrar till en effektiv Zero Trust-strategi.

Om ni inte är redo att avskaffa lösenord än eller om ni vill göra autentiseringen ännu starkare, möjliggör IAM också multifaktorautentisering (MFA). Med MFA ökar användarnas tillit vad gäller åtkomst, eftersom det är betydligt svårare för en hacker att ta sig förbi fler än en autentiseringsfaktor. Därför förväntas MFA öka markant inom hälso- och sjukvårdssektorn.

 

Regelefterlevnad

Säkerhet och efterlevnad hänger tätt samman då många förordningar kräver en hög nivå av informationssäkerhet. Tjänsteleverantörer inom hälso- och sjukvården i Europa är inte generellt bundna av amerikanska hälso- och sjukvårdsspecifika bestämmelser såsom HIPAA och EPCS. Däremot måste de följa dataskyddsförordningen (GDPR).

I fråga om GDPR, svarade 50 % av våra enkätdeltagare att det skulle vara omöjligt att leva upp till GDPR utan CIAM. Detta eftersom IAM-funktioner gör det möjligt för organisationer att uppfylla vissa av kriterierna i förordningen, bland annat tack vare kontohantering via självbetjäning, flexibla inloggningsfunktioner och rollbaserad dataåtkomst.

 

Användarupplevelse

Användarupplevelsen (UX) är viktig för att locka och behålla användare av e-hälsotjänster. Upplevelsen användarna får när de använder tjänsten måste vara friktionslös, i synnerhet när det rör sig om externa användare. Detta eftersom det behövs en tillräckligt bred användning för att man ska kunna dra full nytta av alla fördelarna.

Med IAM kan hälso- och sjukvårdsorganisationer erbjuda smidiga registrerings- och inloggningsupplevelser. Lösningen gör det möjligt att tillämpa en Zero Trust-säkerhetsstrategi utan att göra avkall på användarupplevelsen. Det är vanligtvis en bred mångfald bland användarna i en vårdmiljö och den digitala läskunnigheten kan sträcka sig över ett brett spektrum. Därför behöver fokus ligga på inkludering inom e-hälsa så att man inte riskerar att tappa vissa användargrupper.

Identitetshantering och åtkomstkontroll för hälso- och sjukvården erbjuder kompletta arbetsflöden för registrering som har prövats och testats i liknande sammanhang. Det innebär att ni kan skräddarsy ID-verifieringen och -autentiseringen efter era målgrupper utan att behöva använda er av en universallösning.

Enkel inloggning (SSO) gör det också smidigare för användare när de växlar mellan olika delar av tjänsten eller till federerade tjänster från tredje part, vilket ökar kundlojaliteten.

 

Operativ effektivitet

Hälsotjänster har ofta flera typer av nyckelintressenter, vilket kan kräva komplexa arbetsflöden för identitetshantering och åtkomstkontroll. Dessa arbetsflöden kan behöva sträcka sig över organisationer, till exempel anslutna företag, myndigheter och leverantörskedjan.

Den operativa effektiviteten kan påverkas avsevärt om man inte har den rätta IAM-lösningen som möjliggöra sådana arbetsflöden. Men med rätt IAM-lösning blir arbetsflödena digitaliserade och sömlösa, vilket skapar de bästa förutsättningarna för verkligt operativ effektivitet.

 

Ladda ner det här kostnadsfria vita pappret för mer information om identitetshantering och åtkomstkontroll inom hälso- och sjukvården. Dokumentet lyfter fram hur specifika IAM-funktioner kan göra det enklare för er att tackla de utmaningar som är specifika för hälso- och sjukvårdssektorn i Sverige och runt omkring i Europa.

Banner for white paper - Swedish eHealth